Huisregels voor de accommodaties van de Paradijsvogels.

Huisregels Paradijsvogels Groepsaccommodaties:. Op de Hopschet, Huize ten Bosch en Hoeve ten Bosch.

Huisregels die van toepassing zijn bij de huur van groepsaccommodatie Hoeve ten Bosch, Op de Hopschet, Huize ten Bosch (©maart 2002-2021) Wij stellen het op prijs dat wij en onze buren u als aangename gasten kunnen ervaren, normale en beleefde omgangsvormen horen daar in ieder gevalbij. De basisregel is : Doe bij een ander niet wat u ook niet bij uzelf wil.
U hoort de accommodatie te behandelen als een goed huisvader.Zorg er in ieder geval voor dat na 23.00 uur buiten geen geluidshinder veroorzaakt wordt. Houdt ramen en deuren strikt gesloten om hinder voor omwonenden te voorkomen als u binnen nog een gezellige avond hebt.
De maximale geluidsniveaus mogen niet meer zijn dan het gestelde in het besluit 322 (Besluit horeca-, sport-, en recreatie-inrichtingen milieubeheer.) Dat wil technisch zeggen dat bij de perceelsgrens het equivalente (gemiddelde) geluidsniveau (LAeq) voor geluid niet meer mag bedragen dan: 50 dB(A) tussen 0 7. 00 uur en 19. 00 uur, 45 dB(A) tussen 19. 00 uur en 23. 00 uur, 40 dB(A) tussen 23. 00 uur en 7. 00 uur. De piekwaarden mogen niet meer bedragen dan:70 dB(A) tussen 0 7. 00 uur en 19. 00 uur, 65 dB(A) tussen 19. 00 uur en 23. 00 uur, 60 dB(A) tussen 23. 00 uur en 07. 00 uur.
- Het is niet toegestaan muziekinstallaties en of versterkers buiten het gebouw te gebruiken, alleen de muziekinstallatie van de accommodatie mag (binnen) worden gebruikt. Het geluidsniveau moet bovendien van dien aard zijn dat er naar buiten toe geen overlast ontstaat en de bovenstaande normen niet overschreden worden. Na 23.00 dienen ramen en deuren gesloten te blijven en mogen geen buitenactiviteiten  gepaard met geluid  meer ontplooid worden.
- In verband met de brandveiligheid is het niet toegestaan op de slaapkamers te roken of andere bronnen van vuur te hebben, doorgangen te versperren en bedden te verschuiven. Niet noodzakelijk gebruik, oneigenlijk gebruik en misbruik van veiligheidsvoorzieningen of het onklaar maken van veiligheidsvoorzieningen is uitdrukkelijk verboden.
- Gebruik van hoeslaken, dekbedhoes en kussensloop is verplicht. U kunt een lakenset huren. U draagt zorg voor een hygienisch gebruik van de accommodatie en buitenterrein ook van de bij de groep horende huisdieren. Laat geen rommel slingeren en houd de accommodatie binnen en buiten ten alle tijden schoon en opgeruimd..
- Bij gebruik van het buitenterrein niet het eigendom van buren betreden, dus ook ballen of andere voorwerpen bij spellen op eigen terrein houden.
- Respecteer de privacy van onze buren.
- Versper geen uitgangen en parkeer op de aangegeven plaatsen.
- Blijf in het bos en weiland op de aangegeven paden en beschadig geen planten en struiken. Schrik zo weinig mogelijk dieren op. Bij nachtelijke tochten altijd eerst overleg plegen met de eigenaren..
- Bij het aansluiten van elektrische apparaten van groter vermogen gelieve u contact op te nemen met de beheerder zodat stroomstoringen vermeden kunnen worden.
- Huisdieren worden slechts na toestemming van de eigenaar toegelaten. Zij dienen altijd aangelijnd te blijven en niet in de slaapkamers en keuken te komen. Opruimen van uitwerpselen is vanzelfsprekend.
- Meld beschadigingen bij de beheerder. Beschadigingen worden tegen nieuwwaarde berekend.
- Bij het accepteren van de huissleutel verklaart u zich akkoord met de huisregels en bent u volledig aansprakelijk voor de inventaris en toestand van het gebouw, ook diefstal uit het gebouw en van (geleende) materialen. (Sluit bij vertrek alle deuren en ramen).
Spaar het milieu door papier en karton, glas, blik en plastiek e chemisch afval apart te houden en niet in de grijscontainer te deponeren. De beheerder zorgt voor de juiste verwerking. Probeer zo zuinig mogelijk te zijn met de aardse grondstoffen (water,elektriciteit, gas, carpoolen, afval etc.). Onze milieudoelstellingen (milieuprotocol) proberen wij te realiseren samen met onze gasten. Wij en u ook? zijn er trots op bij te dragen aan een verantwoord gebruik van de aardse  bronnen. 
- Filmopnames van de accommodatie (binnen en buiten) inclusief het buitenterrein voor commerciële doeleinden en/of verdere verspreiding zijn uitdrukkelijk alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de verhuurder.
- Wij houden ons het recht voor om tijdens uw verblijf de accommodatie te laten bezichtigen. Wij zullen hier uiteraard zo terughoudend mogelijk mee omgaan.
- De huisregels zijn in de accommodatie op een goed zichtbare plaats opgehangen en/of in de informatiemap aanwezig of op aanvraag ter beschikking.
- De huisregels en de RECRON voorwaarden voor groepsaccommodaties en conferentieoorden vormen een onverbrekelijke eenheid met het huurcontract en huisregels dienen stipt nageleefd te worden.
Zonodig kunt u voor de lokale regels de plaatselijke APV verordening op de website van de gemeente Vaals raadplegen bij www.vaals.nl.
Bij Hoeve ten Bosch mag alleen na toestemming van de beheerder het kampvuur gebruikt worden. In overeenstemming met een veilig gebruik tot uiterlijk 23 uur. (onder voorwaarde van niet lawaaierige omstandigheden en veilige weersomstandigheden). Het hout bij de boerderij: eerst vragen , dan pas kopen. Gebruik zonder toestemming is duurder dan vragen.)
- Indien de contractant en/of een van de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst, met name die de veiligheid, ernstig aantasten of ernstig verontachtzamen kan de verhuurder zonder voorafgaande waarschuwing tot ontruiming van de accommodatie over gaan en/of verwijdering van betreffende gevaar veroorzakende leden van de groep onmiddellijk (laten) effectueren. De contractant verliest in deze gevallen aanspraak op restitutie van eventuele borgsommen en huurbetalingen..
- Bij het niet nakomen van bovenstaande regels behoud de verhuurder zich het recht voor gebruik te maken van de middelen de hem ter beschikking staan krachtens de aan de huurovereenkomst verbonden voorwaarden (Recron Voorwaarden voor Groepsaccommodaties en Conferentieoorden). Indien het niet naleven van de voorwaarden en de huisregels leiden tot kosten en/of schade voor de verhuurder, worden de kosten van boetes, juridische of andere bijstand, proceskosten en andere te maken kosten met inbegrip van invorderingskosten, andere eventuele kosten en bedrijfsschade op de huurder verhaald.

Adres: Activiteitencentrum 
en Groepsaccommodaties
Hoeve- en Huize Ten Bosch 

Cottessen 12, 6294 NE Vijlen
GPS:50.45.55 N5.56.29.25 E
Google Maps: Paradijsvogels


Contact:

Mail: info@paradijsvogels.nl 
Mobiel: +31 6 4643 2582

Info/ reservering  Activiteiten. 
Info/ reservering  Verblijf. 
Facebook Paradijsvogels 

Adres: Correspondentie en Groepsaccommodatie Op de Hopschet
  • Hopschet 6, 6294 BL Vijlen
  • GPS:50.47.11.82N5.57.52.39
  • Google Maps: Hopschet
                                

Van harte welkom bij
"de Paradijsvogels".
Paul Franssen - schatbewaarder
Celeste Timmermans

Mobirise web maker - More